Alanlarımız

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Hukuk Büromuz, müvekkillerine faaliyet gösterdikleri sektörlerde gereksinimlerine uygun olarak profesyonel hukuki görüş vermekte, şirketlerin ihtiyacı olan her konuda sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme müzakerelerine katılım, kuruluş işlemlerinin takibi, Genel Kurul toplantılarının yapılması, Yönetim Kurulu ve Genel kurul kararlarının hukuki denetimi, hisse devri ve sermaye artışları, ana sözleşme revizyonları, Sermaye Piyasası Mevzuatı konusunda danışmanlık, haksız rekabet ve tüketici mevzuatı konusunda danışmanlık yapmakta, şirketlerin ihtiyaçlarını tespit ederek şirket yetkililerine raporlama yapmaktadır. Hukuk Büromuz tarafından tespit edilen hususlar çerçevesinde yeni Türk Ticaret Kanunu da değerlendirilerek şirketlerin değişen mevzuata uyum süreci yürütülmektedir. Uyum sürecinde şirket yetkililerine ve ilgili birimlerine özel eğitimler verilmektedir. Şirketler & Ticaret Hukuku alanında yapılan her türlü yasal değişiklik Resmi Gazete’ de yayınlanması ile birlikte müvekkillere iletilmektedir.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Hukuk Büromuz iş ve sosyal güvenlik hukuku danışmanlığı kapsamında şirket, vakıf ve dernek statüsündeki müvekkillerine hukuki riskleri önleyici ve düzenleyici hizmetlerin yürütülmesinde destek verdiği gibi, ihtilaf sonrası uzlaşma, uyuşmazlığın yönetilmesi aşamalarını da takip etmektedir.

İş ve sosyal güvenlik hukukunun her alanında uzmanlaşan ekibimiz, alanın grift düzenlemeleri doğrultusunda müvekkillerine;

 • Standart yahut kişiye özel iş sözleşmelerinin hazırlanması ile fikri mülkiyet ve haksız rekabet şartlarının mevzuata uygun biçimde yapılandırılması,
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması için gerekli standartların oluşturulması,
 • İş hukukuna ilişkin standart belge ve uygulamaların oluşturulması (İşyeri yönetmeliği, ücret bordroları, zimmet formları, araç kullanım talimatları, fazla mesai, izin formları, performans değerlendirme sisteminin kurulmasına ve yürütülmesine ilişkin belgeler, iş akdine aykırılık durumunda tanzime dilecek tutanaklar, savunma istemi, uyarı cezası metni, fesih bildirimi, ibraname, ikale sözleşmesi, iş kazalarında bildirim sürecinde gerekli belgeler, toplu işten çıkarma sürecinde tanzim edilecek belgeler, resmi kurumlarla yapılan yazışmalar, vs…),
 • Mevzuat değişiklikleri çerçevesinde uyumlaştırma süreçlerinin takibi

konularında önleyici ve düzenleyici hizmetler vermektedir. Danışmanlık hizmetleri süreklilik arz eden şekilde insan kaynakları departmanlarının eğitimini de içermekte, böylece şirket içi uygulamalarda yaşanan sorunların azaltılması amaçlanmaktadır.

İhtilafların mahkemeler önünde çözümlenmesi aşamasında ise,

 • İşveren, işçi haklarına yönelik davaların takibi,
 • İş kazalarına yönelik maddi/manevi tazminat davaları, SGK rücu ve ceza davalarının (müvekkil işveren çalışanlarını kapsayacak şekilde) yürütülmesi,
 • Haksız rekabetin tespiti ile önlenmesine yönelik davaların takibi,
 • SGK ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu ortaya çıkan ihtilafların takibi

konularında müvekkillerimize yasal vekillik hizmeti sunulmaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Hukuk Büromuz gayrimenkul hukuku danışmanlığı kapsamında yatırımcıları, gayrimenkul maliklerini, inşaat firmalarını temsil ederek anlaşma şartlarına uygun sözleşmelerin hazırlanması ve davaların yürütülmesinde yasal destek vermektedir. Geliştirme projelerinin hazırlanmasında uzmanlaşan ekibimiz, gayrimenkule dayalı karmaşık işlemlerin mevzuata tam uygunluğuna yönelik sunduğu danışmalık hizmetlerinde;

 • Gayrimenkul teminatına bağlanmış ticari sözleşmelerin,
 • Leasing dâhil olmak üzere çeşitli kira akitlerinin,
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin,
 • Miras paylaşmalarının,
 • Ortaklar arası gayrimenkulün kullanıma dair uzlaşılarının

oluşturulması ve müvekkillerin yönlendirilmesinde hassasiyetle çalışmaktadır. Sözleşme aşaması sonrasında;

 • İmar mevzuatına bağlı izin ve ruhsat işlemlerinin,
 • Sözleşmelerin tapu kayıtlarına tescilinin,
 • Gayrimenkul değerleme hizmetlerinin takibi

gibi konularda fiili yürütme ve koordinasyon görevleri üstlenilmektedir.

Uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözümlenmesi kapsamında;

 • Ortaklığın giderilmesi,
 • Tapu kaydının düzeltilmesi,
 • Haksız müdahalenin sonlandırılması,
 • İcra Hukukuna bağlı olarak gayrimenkulün satış suretiyle paraya dönüştürülmesi,
 • İdare hukuku alanında imar planı değişiklerinin, kamulaştırma işlem ve bedellerinin nihai hale getirilmesi

için dava ve icra takipleri yürütülmektedir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Hukuk Büromuz alacak ve borç ilişkisinin ticari hayattaki önemi ile nakit ihtiyacının karşılanması kapsamında, icra ve iflas hukuku alanında hız ve hukuki güvenliği merkeze alan bir yapılanma kurmuştur. Alacak tahsili, bir işin yapılması veya yapılmamasına yönelik olarak Hukuk Büromuz tarafından icra hukuku işlemleri kapsamında gerek alacaklılar gerekse borçlulara yasal danışmanlık ve vekillik hizmetleri verilmektedir.

Alacağın tahsili kapsamında;

·        Borçluların gerçek mal varlığının araştırılması ile borçlunun mal varlığını azaltıcı işlemlerinin iptali,

·        Borçlunun borç ödeme kapasitesinin tespiti ile raporlanması,

·        İhtiyati tedbir kararlarının uygulanması,

·        Fiili haciz ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi;

·        Gemi, uçak ve gayrimenkul gibi özel düzenlemelere tabi mallara ilişkin icra işlemlerinin takibi

hizmetleri yürütülmektedir.

Borçlu sayısının fazla olduğu müvekkiller için, yasal takip süreçleri öncesinde çağrı merkezi aracılığıyla borçların takibi, entegre sistem kurulumu ve raporlama hizmetleri oluşturulmaktadır.

Borçlu konumunda bulunan müvekkillere verilen hizmet kapsamında;

·        Hacizli menkul ve gayrimenkullerin gerçek değerlerinin saptanması,

·        Usuli işlemlerin tam uygulanmasının sağlanması ile borçlunun haksız ödemeden kurtarılması;

·        Sulh görüşmeleri ve ödeme protokollerinin güvenceye bağlı olarak oluşturulması

sağlanmaktadır.

İflas hukuku konusunda uzmanlaşan ekibimiz,

·        İflas erteleme ve iflas kararlarının alınması,

·        Kayyumlar ile ilişkilerin yürütülmesi,

·        Tasfiye planlarının hazırlanması ile alacak kayıtlarının yapılması ve takibi

İşlemlerini vekil olarak bilfiil yürütmektedir.

AİLE ve MİRAS HUKUKU

Hukuk büromuz aile hukuku kapsamında, bu alanın özel koşullarına vakıf uzman avukatlar aracılığı ile temelde aile birliğinin sonlandırılmasına yönelik olarak çekişmeli ve anlaşmalı boşanma süreçlerinde yasal danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda büromuzca;

 • Mal rejiminin belirlenmesi ve tasfiyesi;
 • Velayet haklarının kullandırılması;
 • Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi,

konusunda yasal takip süreçleri titizlikle tamamlanmaktadır.

Aile hukukun diğer alanlarına yönelik;

 • Mirasın yazılması ve saklanması;
 • Miras tenkis ve tasfiyesinin yapılması;
 • Soy bağının kurulması;
 • Aile konutuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü;

sağlanmaktadır.

SİGORTA HUKUKU

Hukuk Büromuz, sigorta hukuku alanında profesyonel iş anlayışıyla genel danışmanlık ve kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri, sigorta brokerları ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına ihtiyaçları çerçevesinde birçok konuda yasal takip ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Zarar öncesi yapılan sözleşme çalışmaları kapsamında;

 • Sigorta ettirilecek değerin tespiti ve belirlenmesi,
 • Sigorta muafiyetlerinin müvekkil lehine azaltılması,
 • Tazmin şartlarının güvence altına alınması ile lehdarların tespiti,
 • Geri ödeme şartlarının oluşturulması

konularında önleyici danışmanlık hizmeti verilmektedir. Zarara bağlı olarak yapılan çalışmalarda da;

 • Gerçek zararın tespiti ve tazmini,
 • Eksper çalışmalarının denetimi,
 • Rücu davalarının takibi

hizmetleri sunulmaktadır.

Hukuk Büromuz ayrıca halihazırda zarar oluşmadan önce gerek regülasyon kurumları gerekse diğer yasal mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmiş uyuşmazlık çözücü merciler önünde sigorta sözleşmelerinin müdahale ile revizesi ve uyarlanması çalışmalarını yürütmektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Hukuk Büromuz fikri mülkiyet hukuku kapsamında yaratıcıları, marka sahiplerini ve marka kullanıcılarını temsil ederek marka lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve fikri mülkiyet ihlalinden doğan davaların yürütülmesinde yasal destek vermektedir. Fikri mülkiyet hukuku kapsamında Hukuk Büromuz tarafından danışmanlık hizmeti olarak;

 • Marka lisans ve distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Marka, faydalı model ve endüstriyel tasarımların tescili,
 • Sanat ve fikir eserlerinin tescili ile telif haklarının devri,
 • İş sözleşmelerine bağlı olarak işçi – işveren fikri mülkiyet esaslarının belirlenmesi

aşamalarında aktif olarak görev üstlenildiği gibi eğitim hizmetleri ile de müvekkil şirket çalışanları bilgilendirilmektedir.

Hukuk Büromuz fikri mülkiyet alanında özel bir öneme sahip lisanslı yazılım kullanımı hususunda çalışmalarını yoğunlaştırarak;

 • Yazılım isim ve kaynak kodlarının tesciline,
 • Lisanssız kullanımlarının tespitine,
 • Tedbir taleplerine bağlı olarak lisanssız kullanımın yapıldığı yerlerde kullanıma son verilmesi için gerekli yasal tedbirlerin alınmasının sağlanmasına,
 • Lisanssız kullanım nedeniyle oluşan zararların giderilmesine

yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Hukuk Büromuz tarafından güncel gelişmelerle bağlantılı olarak;

 • Ticari sır ve kişisel verilerin korunmasını sağlamak üzere hukuki önemlerin alınması,
 • İnternet yoluyla yapılan yayınların denetimlerin sağlanması, içeriğin kaldırılması ve tekzip aşamalarının takibi,
 • E- Ticaret faaliyeti için gerekli hukuki alt yapının hazırlanması

çalışmaları yürütülmektedir.

TÜKETİCİ HUKUKU

Hukuk Büromuz; son yıllarda revize edilen bir hukuk dalı olan Tüketici Hukuku açısından tüketicilerin güncel mevzuata uygun bir şekilde bilgilendirilmesini sağlar. Ayrıca  Tüketici Mahkemeleri nezdinde davalarının açılması ve açılmış davalarının takibi süreçlerini yürütür. Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde tüketicinin temsili hususunda da müvekkillerine çözüm odaklı bir çalışma ile hukuki destek sunmaktadır.

CEZA HUKUKU

Hukuk Büromuzı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti vermekle birlikte, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunmanın hazırlanması ve duruşmalarda hazır bulunulması yönünden takibini titizlikle sağlamaktadır. Bunların yanında Ceza Hukuku’na ilişkin her türlü konuda da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İDARE VE VERGİ HUKUKU

Hukuk Büromuz, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü ağırlıklı olarak yürüttüğümüz alanlardır.

Devlet ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan büromuz birey odaklı anlayışı ile gerek idare gerekse vergi hukuku alanında bireyin otoriteye karşı olan haklarının korunması için her türlü hukuki çalışmayı bu alanda uzmanlaşmış avukatları ile sürdürmektedir.

 

Arabuluculuk ve Uzlaşma Hizmeti

Detaylar için bizimle irtibata geçiniz.